Passend Onderwijs (RiBA)

 • Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

 • Hoe geven wij vorm aan Passend Onderwijs en met wie werken wij allemaal samen?

 • Passend onderwijs

  De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan.
  Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.
  Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.
  Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.

 • guitaar 
 • Meer weten over ons samenwerkingsverband (RiBA)?

 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

  Wat mag je van de school verwachten als ouders? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen helpen.
  Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep. Ons SOP is te vinden op onze website inclusief de bijstelling.

  MR

  De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De directie van de school kan de wensen dan weer bespreekbaar maken, tijdens de reguliere overleggen met het samenwerkingsverband.
   

 •  RIBA

  Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA. In het SchoolOndersteuningsTeam, waarin de ouders, de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitten, wordt gezocht naar de goede ondersteuning.
  Wordt er binnen het ondersteuningsteam geen goede oplossing gevonden, dan kan een beroep gedaan worden op een trajectbegeleider. Deze begeleider heeft de opdracht een passende oplossing te vinden voor kind, ouders en school.
  Dit alles betekent dat scholen nauw moeten samenwerken in hun regio. Om deze samenwerking te realiseren is het samenwerkingsverband gevormd. In Nederland zijn 75 samenwerkingsverbanden. Onze school valt binnen het samenwerkingsverband RiBA. Dit omvat alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (Rhoon en Poortugaal). Doel van het samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan.

   

  Kastanjelaan 18H
  2982 CM Ridderkerk

  Telefoon: 085-7501070
  info@swv-riba.nl
  www.swv-riba.nl