MR

 • vliegtuig

 • Een goed functionerende MR is essentieel voor een optimale besluitvorming binnen de school.

 • Rol van de MR

  De medezeggenschapsraad denkt mee over belangrijke schoolzaken. Enerzijds heeft zij een adviserende rol, anderzijds instemming over bepaalde onderwerpen. De MR bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Onderwerpen die in de medezeggenschapsraad besproken worden zijn o.a. de schooltijden, de formatie, de tussenschoolse opvang, het jaarplan, het oudertevredenheidsonderzoek en de schoolgids. 

 • Reglement

  De bevoegdheden van de MR zijn beschreven in het medezeggenschapsreglement van De Grote Reis en in het huishoudelijk reglement van De Grote Reis (plus bijlage zittingstermijn). Informatie over de activiteiten van de medezeggenschapsraad krijgt u via het reisverslag (de nieuwsbrief). De medezeggenschapsraad komt ongeveer zeven keer per schooljaar bij elkaar. De notulen en actuele bezetting zijn te vinden op onze website. Heeft u vragen? mrdegrotereis@rvko.nl

 • Passend onderwijs

  De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De directie van de school kan de wensen dan weer bespreekbaar maken, tijdens de reguliere overleggen met het samenwerkingsverband.