Klachtenregeling

 • microfoon

 • Klachtenregeling

  Elk schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen. Het schoolbestuur waar onze school deel van uitmaakt, de RVKO, heeft één klachtenregeling voor alle scholen.
 • Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen een klacht indienen. Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen eerst in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld.

  Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of, met name bij privacygevoelige zaken, met één van de vertrouwenspersonen van de RVKO.

  Contactadres vertrouwenspersonen en bovenschoolse managers:

  Bestuursbureau RVKO
  Postbus 4250
  3006 AG Rotterdam
  Telefoon: 010-4537500

   Indien ook het overleg met de bovenschools manager niet naar tevredenheid is verlopen, kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Het schoolbestuur is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Ook de klachtencommissie zal altijd eerst beoordelen of er voldoende overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende partijen, teneinde de klacht op te lossen.

  De contactgegevens van de klachtencommissie:

  De klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
  Postbus 82324
  2508 EH Den Haag
  Telefoon: 070-3925508
  Email: info@geschillencies-klachtencies.nl

  De volledige klachtenregeling van de RVKO kunt u opvragen bij de directie of de contactpersoon van de school en is ook te vinden op www.rvko.nl/de-rvko/onderwijs/schoolgids.

  De contactpersoon van onze school is Miriam Boermans.

  Naast de vertrouwenspersoon benoemd in de klachtenregeling kunt u ook contact opnemen met het team van vertrouwensinspecteurs werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • lichamelijk geweld
  • grove pesterijen
  • extremisme en radicalisering

  Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: telefoon 0900-1113111.