OR

 • "Uw hulp en betrokkenheid bij allerlei activiteiten is van groot belang en wij waarderen die zeer. Buiten het feit dat uw kind er van geniet als u op enige manier bij de school betrokken bent, is het ook zo dat wij uw hulp hard nodig hebben bij het organiseren van velerlei activiteiten."

 • schaar

 • Organisatie

  De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en diverse leden. Voor de actuele bezetting van de OR verwijzen u naar de website.
  Samen met het team organiseert de ouderraad een groot aantal activiteiten. Voor de concrete organisatie en uitvoering van deze activiteiten zijn er werkgroepen ingesteld. De coördinatie van elke werkgroep berust bij één van de bestuursleden van de OR in samenwerking met één of meer teamleden. De ouderraad beheert tevens de door u betaalde ouderbijdrage en ziet toe op een nuttige besteding hiervan.

 • Activiteiten

  Opgave voor activiteiten geschiedt via de klassenouder, ouderraad of via de leerkracht. Als iedere ouder zich één of twee keer per jaar opgeeft voor het helpen bij onze extra activiteiten kunnen wij die ook daadwerkelijk blijven organiseren.
  Op momenten dat ouders in de school helpen, verwachten wij dat zij zich ook houden aan de geldende regels binnen de school. Tijdens uitjes wordt er van de ouders verwacht dat zij zich houden aan de afspraken die door het team gemaakt zijn om het uitje zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 • Ouderbijdrage

  De ouderbijdrage bedraagt €52,50. Voor leerlingen die later in het jaar op school komen geldt een aangepast bedrag. Tevens wordt er voor het schoolkamp aan de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 een extra bijdrage gevraagd van €65,-. Uit de ouderbijdrage worden alle niet-gesubsidieerde uitgaven bekostigd, waaronder Kinderboekenweek, Sint-Nicolaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, sportdag, Pasen, activiteiten in de projectweek, eindejaarsfeest en de schoolreis voor groep 1 t/m 6. Ook wordt een gedeelte van de ouderbijdrage besteed aan de aanschaf van extra leermiddelen, zoals bibliotheekboeken en boeken voor het documentatiecentrum. Het rekeningnummer van de OR is: NL91ABNA0408670398 De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, we hopen echter dat we ook in de toekomst deze leuke activiteiten kunnen blijven organiseren door de bijdrage van alle ouders. Indien ouders deze bijdrage niet betalen, wordt er altijd door de penningmeester en/of directie van de school contact met desbetreffende ouders opgenomen. Nagegaan wordt wat de reden van het niet betalen is en of er met de ouders afspraken over betaling kunnen worden gemaakt. Mocht een groep een uitstapje maken met het openbaar vervoer, dan kunnen we aan de ouders een bijdrage vragen voor het vervoer.

 • IMG_2984A

 • Ouderbijdrage

  De brieven over de ouderbijdrage kunt u hier downloaden