Informatie

Lees meer over de school en ons onderwijs
 • Zes kernwaarden

  De Grote Reis is een Daltonschool die zich richt op de ontwikkeling van een totaal kind. Niet alleen de kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan centraal, maar ook de vaardigheden die een mens nodig heeft in de maatschappij willen wij ontwikkelen. Hierbij staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie en evaluatie
  • Samenwerken

  Daarnaast zijn er nog 2 uitgangspunten vooral belangrijk voor de schoolorganisatie:

  • Borgen
  • Doelmatigheid/effectiviteit

  Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan taken op maat, instructie toegespitst op leerbehoeften en de inrichting van ons gebouw zodat we zelfstandige, of samenwerkingsvormen kunnen faciliteren. 
  Wij zijn een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op teamniveau. Bij ons op school voelen leerkrachten zich ondersteund bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft bij ons een hoge prioriteit. 

 • planeet

  Schooltijden

  Op De Grote Reis hanteren wij een continurooster, namelijk het vijf-gelijke-dagen-rooster.
  Dit betekent elke dag dezelfde lestijden hebben, namelijk 8.20 uur tot 14.00 uur.
  Leerlingen van De Grote Reis gaan dus niet naar huis om te lunchen, maar eten gezamenlijk met hun eigen juf of meester.

 • Zelfstandigheid

  Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid en dit leidt tot een betere begripsvorming bij de leerling. Omdat de beschikbare tijd door de leerkracht effectiever en efficiënter wordt ingericht, is een leerling actiever op school, zodat de leerling daar optimaal gebruik van kan maken.Het zelfstandig werken en de intrinsieke motivatie worden hierdoor positief beïnvloed: kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Door het zelfstandig werken ontstaan meer mogelijkheden de kinderen op hun eigen niveau te laten werken. De leerkracht kan zich dan meer richten op de begeleiding van kleine groepjes of individuele leerlingen.

   

  De zelfstandigheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. De kinderen werken op bepaalde tijden van de dag aan deze taak. De taak bestaat vooral uit opdrachten afkomstig uit de methoden die de school voor de diverse (deel)vakgebieden gebruikt. Voor de kinderen is de mate van zelfstandigheid vooral terug te vinden in de volgende punten:

  • Leerlingen hebben hun taak af op het afgesproken tijdstip;
  • Leerlingen pakken wat ze nodig hebben en ruimen zelf de materialen weer op;
  • Leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk ofander materiaal raadplegen.
  Verantwoordelijkheid

  Verantwoordelijkheid betekent vrijheid in gebondenheid binnen de gezamenlijk vastgestelde kaders. Verantwoordelijkheid betekent verantwoordelijkheid voor de leerling, maar ook voor anderen en de omgeving. De leerkracht kan hierbij een stimulerende rol spelen. Het accent wordt vooral gelegd op het zich eigen maken van de lesstof en minder op het uitvoeren van een door de leerkracht opgelegde opdracht. De leerkracht bewaakt, stuurt en controleert hierdoor meer het totale leerproces dan in het regulier basisonderwijs.

  De vrijheid in gebondenheid komt vooral tot uiting in het werken met de (week)taak. De kinderen hebben een stukje vrijheid bij het werken aan of met deze taak. Deze vrijheid ligt in:

  • Het moment waarop aan welk(e) vak(gebieden) gewerkt wordt, in welke volgorde,hoe lang en waar;
  • De keuze wanneer en of er zelfstandig of samengewerkt wordt;
  • Het al of niet raadplegen van en de keuze van hulpbronnen.De leerkracht bekijkt per kind hoeveel van deze vrijheid het aankan. Door sturing en controle kan een leerkracht bepalen of de grenzen ruimer gemaakt worden of juist wat worden beperkt.Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet zonder het ander. Het daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt.
 • Samenwerken

  Samenwerking, het principe samenwerking sluit goed aan bij de maatschappij, waar veel in samengewerkt moet worden. Belangrijk aspect is dat de leerlingen elkaar volgens dit principe kunnen helpen. Het leren ervaren en gebruik maken van de (on)mogelijkheden van jezelf en een ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal functioneren.

  Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het samenwerken:

  • Samenwerking uit het oogpunt van de sociale vorming, waarbij respect eenkernbegrip vormt. De kinderen ervaren op deze wijze dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn om toch goed te kunnen samenwerken. Het werken met een vast ‘maatje’ voor een bepaalde periode (een week) vormt hierbij een variant;
  • Didactisch samenwerken, wat wil zeggen dat kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. Dit vraagt een goede communicatie van en tussen de kinderen, waarbij afspraken maken en samen iets kunnen organiseren essentieel zijn;
  • Tutorleren, waarbij kinderen uit de bovenbouw wekelijks kinderen uit de onderbouw of middenbouw hulp bieden, zoals voorlezen en tutorlezen;
  • Groepsdoorbrekend samenwerken, waarbij groepjes samengesteld worden uit leerlingen van alle jaargroepen. Zij voeren dan een gezamenlijke opdracht uit (Palmpaasstok maken, crea-middagen, carnavalsspelletjes, etc.).
  Reflecteren en evalueren

  Het stellen van doelen en daarop reflecteren. Daarbij vinden wij het proces en het product belangrijk. Hoe is een leerling tot een bepaald eindresultaat gekomen? Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is bij ons op school vanzelfsprekend. Iedere leerkracht werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats.

  boom

   

 • Wilt u meer weten over het Daltononderwijs op De Grote Reis?

 • kingkong

 • Ons onderwijs

  Iedere leerling is anders en er zijn tussen leerlingen grote verschillen in aanleg, tempo, concentratie en doorzettingsvermogen. Hierdoor is het niet realistisch om iedere leerling vervolgens wel dezelfde instructie en dezelfde verwerking te geven. Wij organiseren ons onderwijs zo dat iedere leerling de instructie krijgt die hij of zij nodig heeft.

  • Instructie en werken op 3 niveaus bij de kernvakken
  • Positief leerklimaat
  • Zorg op leerling- en groepsniveau
  • Leerlingen worden gevolgd op korte- en lange termijn
 • Kerndoelen en basisvaardigheden

  Acht jaar lang werken wij met de leerlingen aan het behalen van de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. Wij streven samen met ouders ernaar dat leerlingen de basisvaardigheden als lezen en rekenen tot het voor hen hoogst haalbare niveau ontwikkelen.

  Veiligheid

  Een leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen in de schoolomgeving. Pas als je met plezier naar school gaat en vertrouwen hebt in de school, kom je tot leren. Wij hechten er waarde aan dat leerkrachten, leerlingen en ouders respect en begrip voor elkaar tonen. Uitgangspunt moet zijn dat wij het unieke van elk mens accepteren en werken op basis van gelijkwaardigheid. Dit dient zich o.a. te uiten in eerlijkheid en openheid naar elkaar. Daarbij is de samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouder essentieel. We streven naar een positieve sfeer, waarin we uitgaan van het goede en positieve in elk mens.

 • Lerende school

  We kijken kritisch naar ons onderwijs en formuleren jaarlijks verbeterpunten. Door de onderwijsvernieuwingen goed in de gaten te houden, proberen we telkens zo actueel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van iedere leerling. Leerkrachten blijven zich voortdurend ontwikkelen om de geboden kwaliteit te kunnen handhaven. Elke leerkracht bij ons op school heeft de tweejarige Daltonopleiding gevolgd, of volgt nog verder nascholingsaanbod.

  Katholieke school

  De Grote Reis is een Katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de manier waarop we als mens in de school met elkaar omgaan. Centraal hierin staat het overbrengen van normen en waarden zoals verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor elkaar en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging.

 • Geïnteresseerd in onze school? Maak een afspraak voor een gesprek.